Invloed BTW op de beloning van de commissaris

Wat betekent de BTW-heffing voor het netto inkomen van de commissaris ?
In het algemeen zal het effect gering zijn. De commissaris brengt de BTW over zijn diensten in rekening bij de organisatie, de organisatie betaalt de BTW uit als netto vergoeding aan de commissaris en de commissaris draagt de BTW weer af aan de Belastingdienst.  Voor de commissaris is dit als regel inkomensneutraal.
De commissaris kon tot en met 2019 een beperkt voordeel hebben van de BTW-heffing als hij een korting op de af te dragen BTW krijgt in verband met toepassing van de Kleineondernemersregeling(tot en met 2019). Dit deed zich voor bij inkomsten uit commissariaten tot ca. € 9.000.
Incidenteel kan er sprake zijn van voordelen als de commissaris kosten maakt die niet worden gedeclareerd bij de organisatie. Als BTW-ondernemer kan de commissaris de over bepaalde kosten betaalde BTW verrekenen met de af te dragen BTW. Meestal zal het om kleine bedragen gaan. Als de commissaris de BTW-administratie en aangifte moet uitbesteden, dan leidt dat tot iets hogere administratieve lasten.

BTW en de Wet Normering Topinkomens (WNT)
De BTW valt buiten de bezoldigingsdefinitie van de WNT, die geldt voor de (semi-)publieke sector en werkt dus inkomensneutraal. De in de WNT opgenomen maximum-bezoldigingen zijn exclusief BTW. 
Zie voor nadere informatie over deze RvC beloningen de Kennisbank van WNTadvies.nl over RvC beloningen

Leidt BTW-heffing tot hogere kosten voor de organisatie ? 
Dit hangt af van de mogelijkheden die de organisatie heeft om de door de commissaris in rekening te brengen BTW te verrekenen. Veel bedrijven kunnen de BTW volledig verrekenen als voorheffing bij de BTW aangifte, dus dan werkt de BTW kostenneutraal.
In een aantal sectoren zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en ook in de not-for-profit sector (zorg, onderwijs, woningcorporaties) kan de BTW niet of slechts voor een klein deel worden verrekend. In die situaties leidt de BTW-heffing tot hogere kosten. Bij toepassing van de Kleineondernemersregeling 2020 bespaart de organisatie op BTW-kosten.