BTW-nieuws


Nog geen duidelijkheid over btw-plicht commissarissen

Geplaatst 29 dec. 2020 07:43 door Redactie   [ 29 dec. 2020 07:45 bijgewerkt ]

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoger Raad in juni en van het Europese hof van Justitie in 2019 wordt verwacht dat de staatssecretaris duidelijkheid zal geven over de uitleg van de wetgeving. 
Totdat er duidelijkheid komt, zal iedere individuele commissaris met de Belastingdienst moeten overleggen of btw-heffing achterwege kan blijven. Zie hiervoor eerdere berichten over dit onderwerp. 

Arrest HR bevestigt uitspraak HvJ

Geplaatst 23 sep. 2020 07:22 door Redactie

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad in en arrest aangegeven dat een lid van een bezwarenadviescommissie niet kwalificeert als btw-ondernemer. De uitspraak lijkt in lijn met het eerdere standpunt van het HvJ dat een commissaris niet kwalificeert als btw-ondernemer. 
Verwacht mag worden dat de staatssecretaris nu nieuw beleid zal gaan publiceren over de btw-positie van commissarissen. Tot die tijd zal iedere individuele commissaris zelf met de Belastingdienst moeten afstemmen of er al dan niet sprake is van btw-ondernemerschap.

Aanmelden Kleineondernemersregeling (KOR) tot 20 november

Geplaatst 26 okt. 2019 03:09 door Redactie   [ 26 okt. 2019 03:11 bijgewerkt ]

U kunt zich tot 20 november 2019, als u vanaf 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de KOR. 
Maar hoe zit het nu als u bezwaar heeft gemaakt tegen het btw-ondernemerschap en de Belastingdienst heeft nog geen standpunt ingenomen? Moet u zich dan wel of niet aanmelden voor de KOR? 
Zie pagina Kleineondernemersregeling (KOR) 2020 voor een advies. 

BTW-ondernemerschap commissaris, wat nu te doen?

Geplaatst 22 jul. 2019 05:42 door Redactie   [ 22 jul. 2019 06:35 bijgewerkt ]

Wordt het beleid nu aangepast naar aanleiding van de uitspraak? 
Er is nog geen duidelijkheid over de vraag wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het HvJ (bericht 16 juni) voor de btw-verplichtingen van de commissaris. De uitspraak heeft geleid tot Kamervragen. 
Naar de mening van de Staatssecretaris biedt de uitspraak onvoldoende duidelijkheid om een algemene, voor iedere toezichthouder geldende, beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. De Staatssecretaris zal na een binnenkort te verwachten uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over de btw-belastbaarheid van vacatiegelden, opnieuw bezien of het mogelijk is om de btw-plicht van toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit. 

Geen recht op teruggaaf btw met terugwerkende kracht

De Staatssecretaris geeft aan dat toezichthouders die twijfelen of zij na de uitspraak van het HvJ nog belastingplichtig zijn voor de btw, deze vraag kunnen voorleggen aan hun btw-inspecteur. Voor de voldoening op aangifte van btw over tijdvakken die in het verleden liggen geldt dat, als de toezichthouder niet tijdig bezwaar maakt of heeft gemaakt tegen de voldoening van btw op aangifte, deze tijdvakken onherroepelijk vaststaan en naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ geen recht bestaat op ambtshalve teruggaaf van btw. 

Wat nu te doen? 
Er zijn verschillende fiscale adviezen gepubliceerd. Enkele kantoren (PWC, BDO) adviseren om in een situatie die gelijk is aan de aan het HvJ voorgelegde situatie het btw-ondernemerschap te beëindigen en geen btw meer in rekening te brengen. 
In een advies aan de leden van NVTZ en VTW van de hand van Deloitte wordt aangeraden om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte, maar pas te stoppen met het in rekening brengen van btw als het standpunt van de inspecteur duidelijk is. Het bezwaar is dan gericht op het behoud van rechten. 

Samenloop met Kleineondernemersregeling 
Als de Belastingdienst het standpunt inneemt dat er nog steeds sprake is van btw-ondernemerschap, dan kan de nieuwe Kleineondernemersregeling 2020 aantrekkelijk zijn, Bij een omzet tot € 20.000 kan vrijstelling worden verleend van btw-heffing en administratieve verplichtingen.Hof van Justitie: commissaris met één commisariaat is geen btw-ondernemer

Geplaatst 16 jun. 2019 02:46 door Redactie   [ 16 jun. 2019 02:50 bijgewerkt ]

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 13 juni 2019 in een uitspraak geconcludeerd dat een lid van de raad van commissarissen van een Nederlandse stichting niet zelfstandig economische activiteiten verricht en daarom niet kwalificeert als btw-ondernemer. Het ging daarbij om een zaak waarbij één commissariaat werd vervuld naast een functie in loondienst. Het Hof Den Bosch heeft deze kwestie voorgelegd aan het HvJ (zie het eerdere bericht 13 april 2019)
De Belastingdienst merkt op dit moment alle commissarissen aan als btw-ondernemer. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak van het HvJ ook zal leiden tot wijzigingen in het beleid van de Belastingdienst. En zo ja, dan is het de vraag voor welke groepen commissarissen nieuwe regels worden ingevoerd. Gelden deze uitsluitend voor werknemers in loondienst met één nevenfunctie als commissaris of lid van de Raad van Toezicht? Of geldt deze ook bij meerdere commissariaten? Het lijkt erop dat de uitspraak niet kan worden toegepast in situaties waarbij de toezichthoudende werkzaamheden in het verlengde liggen van andere activiteiten als (btw-)ondernemer. 

Commissarissen die niet worden aangemerkt als btw-ondernemer brengen geen btw in rekening bij de organisaties waar zij commissaris zijn. Voor organisaties die de btw niet kunnen verrekenen leidt dit tot wat lagere kosten. De commissaris kan de over kosten betaalde btw niet langer verrekenen.Voor de commissaris kan dat een nadeel zijn. 

De uitspraak van het HvJ is vanaf 1 januari 2020 overigens minder van belang omdat een nieuwe Kleineondernemersregeling voor de btw wordt ingevoerd. Commissarissen met een omzet tot € 20.000 kunnen worden vrijgesteld van btw-verplichtingen. 

Nieuwe Kleineondernemersregeling vanaf 2020

Geplaatst 12 apr. 2019 02:56 door Redactie   [ 2 jun. 2019 23:45 bijgewerkt ]

Commissarissen met een jaaromzet onder € 20.000 kunnen vanaf 2020 worden vrijgesteld van btw-verplichtingen. Tot 20 november 2019 kunt u zich aanmelden voor de toepassing van de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020. 
De nieuwe regeling is administratief eenvoudiger voor de commissaris en kan btw-kosten besparen voor de organisaties waar hij commissaris is.
Zie voor nadere informatie Kleineondernemersregeling 2020 .

Hof Den Bosch twijfelt over btw-ondernemerschap commissaris

Geplaatst 12 apr. 2019 02:54 door Redactie   [ 12 apr. 2019 07:14 bijgewerkt ]

Onlangs stond in een procedure voor het Hof Den Bosch het btw-ondernemerschap van een lid van de raad van commissarissen met één commissariaat ter discussie. De betreffende commissaris stelde dat hij ten onrechte als btw-ondernemer is aangemerkt. 

Het Hof Den Bosch ziet zowel argumenten vóór als tegen de opvatting dat de commissaris zelfstandig een economische activiteit verricht en als btw-ondernemer is aan te merken.

'Vóór btw-ondernemerschap pleit dat een lid van de raad van commissarissen binnen deze raad onafhankelijk en kritisch moet opereren ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen. 'Tegen' de opvatting van btw-ondernemerschap pleit dat er wel een bepaalde verhouding van ondergeschiktheid is wat betreft arbeidsvoorwaarden en honorering waardoor de commissaris als het ware in loondienst is.

In deze procedure ging het om een gemeenteambtenaar die daarnaast lid was van de raad van commissarissen van een stichting die huisvesting aanbiedt.


Vraag aan het Europese Hof van Justitie

Volgens Hof Den Bosch bestaat er zoveel twijfel over het antwoord op de vraag naar het btw-ondernemerschap, dat het stellen van een prejudiciële vraag aan het HvJ EU noodzakelijk is.

Het Hof vraagt daarom of een lid van de RvC van een stichting, die voor zijn arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden wel in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte van de rvc, maar die overigens niet in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte van de rvc of de stichting, deze activiteiten verricht als btw-ondernemer.


Moet er nu actie worden ondernomen?  Niets doen lijkt de beste optie. 

Als het Europese Hof het oordeel zou gaan uitspreken dat er geen sprake zou zijn van btw-ondernemerschap, dan kan dit in de toekomst gevolgen hebben voor de btw-afdracht van individuele commissarissen en het in rekening brengen van btw bij de organisatie waar zij commissaris zijn. 
Daarbij zullen weer nieuwe vragen aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld

  • Geldt de uitspraak voor alle commissarissen met één commissariaat, of is er (bijvoorbeeld)  een uitzondering voor commissarissen die andere activiteiten als (btw-)ondernemer vervullen. 
  • Heeft de uitspraak ook gevolgen als er sprake is van meerdere commissariaten. 
  • Hoe te handelen bij een verandering van het aantal commissariaten (bijvoorbeeld van 1 naar 2 of van 2 naar 1)
  • Wat zijn de consequenties als de Kleineondernemersregeling (KOR) wordt toegepast.
  • Vanaf 2020 mag de KOR worden toegepast bij een omzet onder € 20.000, ontstaat er dan een andere situatie?
  • Wat betekent dit voor de btw die in rekening wordt gebracht bij de organisatie. Vanaf welk moment kan/moet deze worden aangepast aan nieuwe regelgeving. 
  • Werkt een nieuwe regeling financieel neutraal uit voor de commissaris of ontstaat er een financieel nadeel, omdat de KOR niet meer kan worden toegepast. 
  • Wat is het financieel effect voor de organisatie. Als de organisatie de btw volledig kan verrekenen, dan werkt het financieel neutraal uit. 
Kortom, bij een verandering ontstaan er weer de nodige nieuwe administratieve vraagstukken en bijbehorende lasten. Het zal er zeker niet eenvoudiger op worden, terwijl het financieel effect voor commissarissen en organisaties heel beperkt zal zijn. 

Op dit moment lijkt niets doen de beste optie. 
Het zal nog wel even duren totdat het Europese Hof van Justitie deze vraag heeft beantwoord. Het is natuurlijk voor commissarissen mogelijk om formeel bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte(s) om eventuele rechten veilig te stellen, maar het lijkt erop dat een eventuele wijziging neutraal of nadelig uitwerkt voor de commissaris. 
Bovendien mag worden verwacht de de Belastingdienst bij een verandering met aanwijzingen zal komen over de administratieve afwikkeling van eventuele correcties.

1-7 of 7