Wel/geen fictieve dienstbetrekking ?


Fictieve dienstbetrekking
Wettelijke hoofdregel is dat de commissaris een zogenaamd ‘fictieve dienstbetrekking’ heeft met de organisatie waar hij of zij deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Over de honorering die de commissaris ontvangt, zal de organisatie in de regel dan ook loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten inhouden en premie Zorgverzekeringswet afdragen. De organisatie moet deze afdragen aan de Belastingdienst. De werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA) zijn niet van toepassing.
Het feit dat de commissaris onder de loonbelasting valt, heeft als voordeel dat het voor de organisatie fiscaal mogelijk is om de gemaakte kosten onbelast te vergoeden, voor zover dit uiteraard binnen het vastgestelde beleid en de fiscale werkkostenregeling mogelijk is. De (belaste) premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt als regel ook ondergebracht in de werkkostenregeling. Commissarissen die een beloning ontvangen op grond van de vrijwilligersregeling worden voor de BTW op dezelfde wijze behandeld als commissarissen in fictieve dienstbetrekking.

Andere wijzen van uitbetaling van de commissarissenbeloning
Er is geen sprake van een fictieve dienstbetrekking als
  • de commissaris zijn toezichthoudende werkzaamheden verricht vanuit zijn IB-onderneming of BV en de IB-onderneming of de BV een factuur stuurt voor de dienstverlening of
  • de commissaris zijn beloning afdraagt aan zijn werkgever.
 Let op: deze regelgeving gaat in de loop van 2016 veranderen. VAR-verklaringen zullen komen te vervallen. VAR-verklaringen kunnen nu nog wel worden aangevraagd voor het jaar 2016. 
Deze situaties zijn summier toegelicht in onderstaand schema.  
 
 Fiscale kwalificatie van de relatie tussen de commissaris en de organisatie  
 Fiscale kwalificatie ToelichtingAandachtspunten voor de commissarisAandachtspunten voor de organisatie
Fictieve dienstbetrekking
 (en vrijwilligers)
De commissaris heeft een fictieve dienstbetrekking met de organisatie of ontvangt een beloning in het kader van de vrijwilligersregeling.
De commissaris die in Nederland woont moet zich aanmelden als BTW-ondernemer en aan alle BTW-verplichtingen voldoen. 
- De organisatie moet loonbelasting en premies volksverzekering inhouden.
- De werknemersverzekeringen WW/WIA zijn niet van toepassing.
- Kosten van de commissaris kunnen onbelast worden vergoed binnen de   regels van de loonbelasting.
- De commissaris is BTW-ondernemer en brengt BTW in rekening over de beloning en de kostenvergoedingen.
IB-ondernemer of ondernemer met eigen BV
De toezichthoudende werkzaamheden zijn onderdeel van ondernemingsactiviteiten van de commissaris
-De organisatie is niet inhoudingsplichtig  als de commissaris een VAR WuO of een VAR DGA van de Belastingdienst heeft waarin de werkzaamheden staan omschreven als ''houden van toezicht op het bestuur''
-De organisatie ontvangt een BTW-factuur  van de onderneming/BV  voor de beloning en de kostenvergoedingen, verhoogd met de verschuldigde BTW.
Dienstbetrekking bij een andere (hoofd-)werkgever
De commissaris is benoemd uit hoofde van zijn functie bij een andere onderneming waar hij in loondienst is.
De  andere onderneming ontvangt de beloning.
Geen
- De organisatie is niet inhoudingsplichtig mits    voldaan is aan de voorwaarden van de doorbetaald loonregeling. Als de organisatie een BV of NV is en de andere werkgever heeft daarin een aanmerkelijk belang (> 5%) dan wordt automatisch aan de voorwaarden voldaan.
- De organisatie ontvangt een BTW-factuur van de andere werkgever voor de beloning en de kostenvergoedingen, verhoogd met de verschuldigde BTW.