Wel of niet op de loonlijst van de organisatie (opting-in)?


Vrijwillige fictieve dienstbetrekking (opting-in)
Met ingang van 1 januari 2017 is de wettelijke fictieve dienstbetrekking voor commissarissen (en leden van Raden van Toezicht) vervallen. De commissaris heeft geen dienstbetrekking voor de loonbelasting omdat uit de wetgeving en de statuten voortvloeit dat een gezagsverhouding bij interne toezichthouders ontbreekt. 

Vanaf 1 januari 2017 worden commissarissen dus in beginsel niet meer via de loonlijst van de organisatie uitbetaald.
Als de wens bestaat om de beloning met inhoudingen via de loonadministratie te verwerken, dan kan daarvoor worden gekozen (opting-in). Daarmee ontstaat er een vrijwillige fictieve dienstbetrekking. Om dat te bereiken moet een gezamenlijke verklaring van commissaris en organisatie worden ingediend bij de Belastingdienst (
Melding opting-in)

Als wordt gekozen voor opting-in, dan moet de organisatie loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op de beloning. De werknemersverzekeringen zijn niet van toepassing. De premie premie Zorgverzekeringswet wordt ingehouden op het netto loon van de commissaris. 
Als de wijze van uitbetaling van een commissaris verandert, dan zal ook moeten worden bekeken of de procedure voor facturering van de btw moet worden aangepast. (Zie verder ......)

Wat te kiezen: wel of niet op de loonlijst van de organisatie? 
Als de commissaris zijn werkzaamheden verricht vanuit een eigen IB-onderneming of BV dan is er geen aanleiding om te kiezen voor een vrijwillige fictieve dienstbetrekking (opting-in). Dat geldt ook als de commissaris zijn beloning afdraagt aan zijn werkgever. 

Een commissaris die de functie als privé-persoon vervult kan wel deze afweging maken. Zonder opting-in moet de commissaris de beloning opnemen in de aangifte inkomstenbelasting onder ''overige werkzaamheden''. De inkomstenbelasting, premies volksverzekering en de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet worden dan betaald na aanslag door de Belastingdienst. 

Bij een opting-in houdt de organisatie deze premies en de loonheffing in bij de loonbetaling en wordt het loon in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven als loon uit dienstbetrekking. Eventueel te veel ingehouden premie Zorgverzekeringswet als er sprake is van meerdere werkgevers wordt terugbetaald door de Belastingdienst.
Als de commissaris onder de loonbelasting valt dan is het voor de organisatie fiscaal mogelijk om de gemaakte kosten onbelast te vergoeden, voor zover dit uiteraard binnen het vastgestelde beleid en de fiscale werkkostenregeling mogelijk is.
Voor buitenlandse commissarissen die onder de 30%-regeling vallen is dit een interessante optie.
De (belaste) premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt als regel ook ondergebracht in de werkkostenregeling. 
Commissarissen die een beloning ontvangen op grond van de vrijwilligersregeling worden voor de BTW op dezelfde wijze behandeld als commissarissen in fictieve dienstbetrekking.

Samengevat ziet het er als volgt uit.
 
 Overzicht mogelijke fiscale relaties tussen de commissaris en de organisatie
Fiscale kwalificatieToelichtingAandachtspunten voor de commissarisAandachtspunten voor de organisatie
Privé-persoon met vrijwillige
fictieve dienstbetrekking
 (en vrijwilligers)
Opting-in
De commissaris wordt uitbetaald via de salarisadministratie van de organisatie
De commissaris die in Nederland woont moet zich aanmelden als BTW-ondernemer en aan alle BTW-verplichtingen* voldoen. 

De beloning in de aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen uit arbeid. 
- Opting-in verklaring indienen bij de Belastingdienst
- De organisatie moet loonbelasting, premies volksverzekering en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet inhouden.
- De werknemersverzekeringen WW/WIA zijn niet van toepassing.  
- Kosten van de commissaris kunnen onbelast worden vergoed binnen de regels van de loonbelasting.
- De commissaris is BTW-ondernemer en brengt BTW in rekening * over de beloning en de kostenvergoedingen.
Privé-persoon zonder 
fictieve dienstbetrekking
De commissaris wordt uitbetaald op basis van een factuur (met BTW)De commissaris die in Nederland woont moet zich aanmelden als BTW-ondernemer en aan alle BTW-verplichtingen* voldoen. 

De vergoeding in de aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. De voor het commissariaat gemaakte kosten kunnen in mindering worden gebracht.   
- Jaarlijkse opgave uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst via IB47 formulier.
- De commissaris is BTW-ondernemer en brengt BTW in rekening* over de beloning en de kostenvergoedingen.
 
IB-ondernemer of ondernemer met eigen BV
De toezichthoudende werkzaamheden zijn onderdeel van ondernemingsactiviteiten van de commissaris

-De organisatie is niet inhoudingsplichtig.
-De organisatie ontvangt een BTW-factuur  van de onderneming/BV  voor de beloning en de kostenvergoedingen, verhoogd met de verschuldigde BTW*.
Dienstbetrekking bij een andere (hoofd-)werkgever
De commissaris is benoemd uit hoofde van zijn functie bij een andere onderneming waar hij in loondienst is.
De  andere onderneming ontvangt de beloning.
Geen
- De organisatie is niet inhoudingsplichtig.
- De organisatie ontvangt een BTW-factuur van de andere werkgever voor de beloning en de kostenvergoedingen, verhoogd met de verschuldigde BTW.
  * Er wordt geen btw berekend als de Kleineondernemersregeling van toepassing is.