Wie gaat de BTW-facturen opmaken ? / Selfbilling


Maak afspraken met de organisatie, er zijn twee mogelijkheden
Commissarissen zullen afspraken met de organisatie moeten maken over de wijze van factureren. Het is voor beide partijen het eenvoudigst als er uniforme afspraken zijn voor alle commissarissen die als privé-persoon worden uitbetaald, al dan niet via de loonlijst van de organisatie .  

De regelgeving biedt twee mogelijkheden: de commissaris maakt zelf de BTW-factuur op, of de organisatie zorgt daarvoor. Dit laatste wordt selfbilling genoemd. De Raad van Commissarissen zal afspraken moeten maken met de organisatie over de te volgen methode. Deze afspraak geldt dan voor alle commissarissen.

Selfbilling is het meest praktisch

Om commissarissen administratief zoveel mogelijk te ''ontzorgen'', heeft selfbilling de voorkeur voor commissarissen die hun werkzaamheden als privé-persoon verrichten. De organisatie maakt dan de BTW-factuur op. Bij een fictieve dienstbetrekking (opting-in) kan dat aan de hand van de gegevens op de loonstrook. De organisatie verstrekt de factuur aan de commissaris. De berekende BTW wordt bij voorkeur tegelijk met het honorarium uitbetaald aan de commissaris. Electronische facturering en archivering is toegestaan.
A
ls de commissaris deelneemt een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft op grond van  Kleineondernemersregeling dan mag geen btw in rekening worden gebracht. 

Een bijzondere vorm van selfbilling ontstaat als de loonstrook zodanig wordt aangepast dat deze ook als BTW-factuur kan gelden. Of dat praktisch en technisch uitvoerbaar is zal door de organisatie moeten worden beoordeeld.

Ook bij selfbilling blijft de commissaris zelf verantwoordelijk voor de juiste facturering, de aangifte van de BTW en betaling aan de Belastingdienst. 

Facturering in andere situaties

Als de commissaris vanuit een IB-onderneming of een BV opereert, dan maakt de onderneming van de commissaris of zijn werkgever de factuur op voor het honorarium en eventuele kostenvergoedingen, verhoogd met BTW.

De alternatieven voor facturering op een rij*  
MethodeWie maakt de factuur opWat doet de organisatie ?Taak van de commissarisOpmerkingen
SelfbillingDe organisatie maakt de BTW factuur op namens de commissaris. Bij uitbetaling wordt ook een BTW-factuur opgemaakt op basis van de gegevens uit de loonadministratie (bij opting-in) of andere gemaakte afspraken. De commissaris ontvangt een kopie per post of electronisch. De verschuldigde BTW wordt via de salarisadministratie of op andere wijze uitbetaald.Geen
Te overwegen: Beloning per kwartaal, halfjaar of jaar uitbetalen, dan zijn er ook minder BTW-facturen noldig. 
Loonstrook = BTW-factuur
(bij fictieve dienstbetrekking
De voor de BTW vereiste gegevens worden op de loonstrook vermeld. (bijzondere vorm van selfbilling)
 Het BTW-nummer van de commissaris, het tarief van 21% en het berekende BTW-bedrag wordt opgenomen op de loonstrook. De commissaris ontvangt een loonstrook die tevens geldt als BTW-factuur.
Uitbetaling van de BTW volgt automatisch.
 Geen
Het hangt af van de technische mogelijkheden in de salarisadministratie of deze werkwijze uitvoerbaar is.
Het BTW-nummer bestaat uit het Burgerservicenummer van de commissaris met enkele toevoegingen.
Commissaris factureert de BTW De commissaris maakt de BTW-factuur** zelf op
Er moet ervoor worden gezorgd dat de commissaris op tijd weet over welk bedrag de BTW moet worden berekend.  

Na ontvangst van de factuur van de commissaris wordt de BTW uitbetaald via de salarisadministratie of op andere wijze.

Na opmaak van de factuur  deze per post of electronisch versturen naar de organisatie binnen 15 dagen na afloop van de maand van uitbetaling.                    Zie ook Wanneer en hoe factureren.

Te overwegen: Als de beloning per kwartaal , halfjaar of jaar wordt uitbetaald, dan zijn er ook minder BTW-facturen nodig.